Chuyên mục
Mười năm vương vấn đêm hạ ấy

[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 10

Chương 10: “Đừng sợ! Có anh ở đây rồi!” (tt)

Edit: Fancinel31

Chuyên mục
Mười năm vương vấn đêm hạ ấy

[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 9

Chương 9: “Đừng sợ! Có anh ở đây rồi!”

Edit: Fancinel31

Chuyên mục
Mười năm vương vấn đêm hạ ấy

[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 8

Chương 8: Vậy thì…chúng ta quay lại thời trẻ ngông cuồng kia nhé.

Edit: Fancinel31

Chuyên mục
Mười năm vương vấn đêm hạ ấy

[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 7

Chương 7: Có lẽ từ khi ấy tình yêu đã nảy mầm (tt)

Edit: Fancinel31

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Mười năm vương vấn đêm hạ ấy

[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 6

Chương 6: Có lẽ từ khi ấy tình yêu đã nảy mầm

Edit: Fancinel31

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Mười năm vương vấn đêm hạ ấy

[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 5

Chương 5: Gặp lại, không phải người xa lạ. (tt)

Edit: Fancinel31

Beta: Thu Phùng

Chuyên mục
Mười năm vương vấn đêm hạ ấy

[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 4

Chương 4: Gặp lại, không phải người xa lạ. (tt)

Edit: Fancinel31 

Beta: Thu Phùng

Chuyên mục
Mười năm vương vấn đêm hạ ấy

[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 3

Chương 3: Gặp lại, không phải người xa lạ.

Edit: Fancinel31 ❤

Beta: Thu Phùng ❤

Chuyên mục
Mười năm vương vấn đêm hạ ấy

[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 2

Chương 2: Sợ gì mười năm, vẫn cứ rạng ngời. (tt)

Edit: Fancinel31

Beta: Hoa Tuyết, Thu Phùng

Chuyên mục
Mười năm vương vấn đêm hạ ấy

[Mười năm vương vấn đêm hạ ấy] Chương 1

Chương 1: Sợ gì mười năm, vẫn cứ rạng ngời..

Edit: Fancinel31

Beta: Hoa Tuyết, Thu Phùng