Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên sinh] Chương 4

Edit: Minh Châu

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên sinh] Chương 3

Edit: Tuệ Lâm

Beta: Tuyết Hoa

Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 2

Chương 2

Edit: Dungg

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 1

Edit: Ly Bun

Beta: Hoa Tuyết