Chuyên mục
Khác

[Tiên Sinh] – Ngoại truyện

(Không hiểu sao tác giả viết ngoại truyện ‘súc tích và cục súc’ lắm, mọi người đọc chơi cho vui thôi nhé ^^)

Edit: SherryTan & Hoa Tuyết

Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 37

Edit: Trân

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 36

Edit: Châu

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 35

Edit: Châu

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 34

Editor: Cá Voi

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Khác

[Tiên Sinh] Chương 31

Edit: Tuệ Lâm

Beta: Tuyết Hoa

Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 30

Edit: Tuệ Lâm

Beta: Tuyết Hoa

Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 22 + 23

Edit: Châu

Beta: Hoa Tuyết