Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 27

Edit: Dungg

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên sinh] Chương 26

Edit: Tuệ Lâm

Beta: Tuyết Hoa