Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 12

Chương 12: Gặp nhau.

Edit: Trân.

Beta: Hoa Tuyết.

Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 11

Chương 11: Kim chủ

Edit: Dungg

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 10

Chương 10: Giải cứu

Edit: Trân

Beta: Hoa Tuyết