Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Ngoại truyện cuối

Ngoại truyện nhỏ

Edit: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 37

Edit: Trân

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 36

Edit: Châu

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 35

Edit: Châu

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 34

Editor: Cá Voi

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

Bảo vệ: [Tiên Sinh] Chương 33

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 32

Edit: Ajinomoto

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[Tiên Sinh] Chương 30

Edit: Tuệ Lâm

Beta: Tuyết Hoa

Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

Bảo vệ: [Tiên sinh] Chương 29

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Chuyên mục
Tiên Sinh - Dũng Tây

[ Tiên sinh] Chương 28

Edit: Hoa Tuyết & Ánh Dương