Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 6

Chương 6: Dư Vị

Edit: Tuệ Lâm

Beta: Tuyết Hoa

Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

Bảo vệ: [Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 5

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 4

Chương 4: Đêm đầu tiên

Edit: Trân

Beta: Tuyết Hoa

Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 3

Chương 3: Khúc nhạc dạo

Edit: Tuệ Lâm

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 2

Chương 2: Kẻ mua

Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 1

Chương 1: Bán thân

Edit: Hoa Tuyết + Cá Voi