Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 16

Chương 16: Triền miên.

Edit: Trân.

Beta: Hoa Tuyết

 

Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

Bảo vệ: [Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 15

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

Bảo vệ: [Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 14

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 13

Chương 13: Báo đáp.

Edit: Trân.

Beta: Hoa Tuyết.

Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 12

Chương 12: Gặp nhau.

Edit: Trân.

Beta: Hoa Tuyết.

Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 11

Chương 11: Kim chủ

Edit: Dungg

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 10

Chương 10: Giải cứu

Edit: Trân

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 9

Chương 9: Chịu nhục

Edit: Dungg

Beta: Hoa Tuyết

Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 8

Chương 8: Nguy cơ

Chuyên mục
Kim chủ sủng trong lòng bàn tay

[Kim chủ sủng trong lòng bàn tay] Chương 7

Chương 7: Về nhà.